2. PHỤ ÂM 한국어 자음

 

PHỤ ÂM

ㄱ [k/g]          ㅋ [kh’]         ㄲ  [kk’]

ㄴ [n  ]

ㄷ [t/d]          ㅌ [th’]          ㄸ  [tt’]

ㄹ [r/l]

ㅂ [b/p]                                 ㅃ  [pp’]

ㅅ [s  ]                                   ㅆ  [ss’]

ㅇ [ Ø ]          ㅎ [h’ ]

ㅈ [ j ]            ㅊ [ch’]          ㅉ  [jj’]

 

GHÉP ÂM VÀ PHÁT ÂM

‘ㄱ’ + ‘ㅏ’ -> ‘가”

아     가     나     다     라

여     겨     녀     뎌     려

애     개     내     대     래

이     기     니     디     리

‘ㄱ’ + ‘ㅗ’ -> ‘고’

오     모     보     소     조

우     무     부     수     주

으     므     브     스     즈

 

LUYỆN TẬP

 

아    가    나    다    라    마    바    사

야    갸    냐    댜    랴    먀    뱌    샤

어    거    너    더    러    머    버    서

여    겨    녀    뎌    려    며    벼    셔

오    고    노    도    로    모    보    소

 

요    교    뇨    됴     료    묘    뵤   쇼

우    구    누    두     루    무    부   수

유    규    뉴    듀     류    뮤    뷰   슈

으    그    느    드     르    므    브   스

이    기    니    디     리    미    비   시

 

아    자    차    카     타    파    하

애    재    채    캐     태    패    해

오    조    초    코     토    포    호

유    쥬    츄    큐     튜    퓨    휴

으    즈    츠    크     트    프    흐

이    지    치    키     티    피    히

 

아     까     따     빠     싸     짜

여     껴     뗘     뼈     쎠     쪄

오     꼬     또     뽀     쏘     쪼

으     끄     뜨     쁘     쓰     쯔

이     끼     띠     삐     씨     찌

 

TỪ VỰNG

가구      포도      뛰다     쭈꾸미

꼬리     비누       치마    새우

두부    이야기    여자    싸우다

애기    코끼리    오빠    아버지

 

TỔNG KẾT

PHỤ ÂM (19)

GHÉP PHỤ ÂM – NGUYÊN ÂM