1. NGUYÊN ÂM 한국어 모음

 

ghi chú bài giảng tập tin pdf tải <- click 

 

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG HÀN Hangeul (한글)

1443 King Sejong (세종대왕)

1446  Huấn dân chính âm (훈민정음- Hoonmin jeongeum)  Ngày Hangeul 10 / 9

1989 Giải thưởng King Sejong UNESCO

Bảng chữ cái tiếng Hàn gồm 40 kí tự : 21 nguyên âm  (모음) + 19 phụ âm  (자음)

NGUYÊN ÂM (모음)

아  어  오  우  으  이

애  에

야  여  요  유

얘  예  와  워  의

외  위

왜  웨

TỪ VỰNG

아이

여우

오이

이 (Two)

우유